Volume-5  |  [ Xbox One ] 04/11/2014  [ PS4,PS3,PS Vita ] 05/11/2014
DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 6  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €4.99
This set offers 16 Original Costume 2s for Wei officers.
Enjoy a breath of fresh air in your favorite stages with these unique costumes.

*Characters:
Xiahou Dun / Dian Wei / Zhang Liao / Cao Cao / Xu Zhu / Xiahou Yuan / Xu Huang / Zhang He / Zhenji / Cao Ren / Cao Pi / Cai Wenji / Jia Xu / Pang De / Wang Yi / Guo Jia

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 7  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €4.99
This set offers 16 Original Costume 2s for Wu officers.
Enjoy a breath of fresh air in your favorite stages with these unique costumes.

*Characters:
Zhou Yu / Lu Xun / Sun Shangxiang / Gan Ning / Sun Jian / Taishi Ci / Lu Meng / Huang Gai / Sun Ce / Sun Quan / Xiaoqiao / Daqiao / Ling Tong / Ding Feng / Lianshi / Zhou Tai

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 8  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €4.99
This set offers 17 Original Costume 2s for Shu officers.
Enjoy a breath of fresh air in your favorite stages with these unique costumes.

*Characters:
Zhao Yun / Guan Yu / Zhang Fei / Zhuge Liang / Liu Bei / Ma Chao / Huang Zhong / Wei Yan / Pang Tong / Jiang Wei / Xingcai / Guan Ping / Guan Suo / Liu Shan / Bao Sanniang / Yueying / Ma Dai

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 9  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €4.99
This set offers 16 Original Costume 2s for Jin and Other officers.
Enjoy a breath of fresh air in your favorite stages with these unique costumes.

*Characters:
Sima Yi / Sima Shi / Sima Zhao / Wang Yuanji / Deng Ai / Zhong Hui / Zhuge Dan / Guo Huai / Xiahou Ba / Diaochan / Lu Bu / Dong Zhuo / Yuan Shao / Zhang Jiao / Meng Huo / Zhurong

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DW7 ORIGINAL COSTUME PACK SET 2  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €17.99
This set offers Original Costume 2s for all 65 officers who appeared in DYNASTY WARRIORS 7 and DYNASTY WARRIORS 7: Xtreme Legends.
*DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 6-9 are included in this set.

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".

SPECIAL COSTUME 2  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €5.99
Seimei Abe", "Shennong", "Tamamo", "Yinglong", "Nezha", "Kyūbi" and "Hundun" will be able to wear special costumes.

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DUNGEON PACK  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €5.99
Special dungeons will become available in Gauntlet Mode.

*Added Stages:
Anegawa / Enchanted Land / Koshi Castle / Guangzhong / Yanzhou / Liaodong / Dongkou / Chibi / Itsukushima / Divine Castle

*How to Use:
Select "Switch DLC stage " from the Gauntlet Mode stage selection screen.


Previously purchased downloadable content

WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the PS3™ system Previously purchased downloadable content can be used as is.
WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the PS Vita and PS4™ system You can download purchased downloadable content free of charge by accessing PlayStation®Store with the same Sony Entertainment Network account that was used to purchase the downloadable content for WARRIORS OROCHI 3 for the PS3™ system.
WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the Xbox One Console You can download purchased downloadable content free of charge by accessing the Xbox Games Store with the same Xbox Live® account that was used to purchase the downloadable content for WARRIORS OROCHI 3 for the Xbox 360 console.

*This does not include pre-order bonus downloadable content that was made available for WARRIORS OROCHI 3.
*Transferable DLC are only available once the PS4/PSVita/XOne version of the matching contents are approved and made live.

CHRISTMAS COSTUME  PS4™ / PS Vita / Xbox One €1.99
Christmas costumes will be available for "Wang Yuanji", "Mitsunari Ishida", and "Da Ji".

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



SAMURAI COSTUME  PS Vita FREE
New costumes will be available for selection for 31 characters. The new costumes are for all characters from 'Samurai 1' and 'Samurai 2', and for Gracia and Katsuie Shibata only from 'Samurai 3'.

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".


DYNASTY COSTUME  PS Vita FREE
New costumes will be available for selection for 47 characters. The new costumes are for some of the characters from 'Wei', 'Wu', 'Shu', 'Jin' and 'Other 1'.

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".


Volume-4  |  [ Xbox One ] 21/10/2014  [ PS4,PS3,PS Vita ] 22/10/2014
DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 1  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €4.99
18 officers will be able to wear fantasy costumes by selecting "Change Outfit."
Enjoy a breath of fresh air in your favorite stages with this unique costume.

*Characters:
Zhang Chunhua/ Jia Xu / Wang Yi / Guo Jia / Ding Feng / Lianshi / Liu Shan / Ma Dai / Guan Suo / Bao Sanniang / Sima Shi / Sima Zhao / Wang Yuanji / Deng Ai / Zhong Hui / Zhuge Dan / Guo Huai / Xiahou Ba

*How to Use
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 2  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €4.99
This set offers 16 original costumes for Wei officers.
Enjoy a breath of fresh air in your favorite stages with these unique costumes that consist of uniforms, suits, and more.

*Characters:
Xiahou Dun / Dian Wei / Zhang Liao / Cao Cao / Xu Zhu / Xiahou Yuan / Xu Huang / Zhang He / Zhenji / Cao Ren / Cao Pi / Cai Wenji / Jia Xu / Pang De / Wang Yi / Guo Jia

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 3  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €4.99
This set offers 16 original costumes for Wu officers.
Enjoy a breath of fresh air in your favorite stages with these unique costumes that consist of uniforms, suits, and more.

*Characters:
Zhou Yu / Lu Xun / Sun Shangxiang / Gan Ning / Sun Jian / Taishi Ci / Lu Meng / Huang Gai / Sun Ce / Sun Quan / Xiaoqiao / Daqiao / Ling Tong / Ding Feng / Lianshi / Zhou Tai

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 4  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €4.99
This set offers 17 original costumes for Shu officers.
Enjoy a breath of fresh air in your favorite stages with these unique costumes that consist of uniforms, suits, and more.

*Characters:
Zhao Yun / Guan Yu / Zhang Fei / Zhuge Liang / Liu Bei / Ma Chao / Huang Zhong / Wei Yan / Pang Tong / Jiang Wei / Xingcai / Guan Ping / Guan Suo / Liu Shan / Bao Sanniang / Yueying / Ma Dai

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 5  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €4.99
This set offers 16 original costumes for Jin and Other officers.
Enjoy a breath of fresh air in your favorite stages with these unique costumes that consist of uniforms, suits, and more.

*Characters:
Sima Yi / Sima Shi / Sima Zhao / Wang Yuanji / Deng Ai / Zhong Hui / Zhuge Dan / Guo Huai / Xiahou Ba / Diaochan / Lu Bu / Dong Zhuo / Yuan Shao / Zhang Jiao / Meng Huo / Zhurong

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DW7 ORIGINAL COSTUME PACK SET 1  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €21.99
This set offers original costumes for all 65 officers who appeared in DYNASTY WARRIORS 7 and DYNASTY WARRIORS 7: Xtreme Legends.
*DW7 ORIGINAL COSTUME PACK 1-5 are included in this set.

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".

SPECIAL COSTUME 1  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €4.99
"Sophitia", "Rachel", "Momiji", "Kasumi", "Sterk" and "Xu Shu" will be able to wear special costumes.
*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



Volume-3  |  [ Xbox One ] 07/10/2014  [ PS4,PS3,PS Vita ] 08/10/2014
DYNASTY TRAD COSTUME 2  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €0.99
"Xiahou Dun," "Zhao Yun," "Diaochan," "Lu Bu," and "Taishi Ci" will be able to wear their costumes from Dynasty Warriors.

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



Previously purchased downloadable content

WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the PS3™ system Previously purchased downloadable content can be used as is.
WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the PS Vita and PS4™ system You can download purchased downloadable content free of charge by accessing PlayStation®Store with the same Sony Entertainment Network account that was used to purchase the downloadable content for WARRIORS OROCHI 3 for the PS3™ system.
WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the Xbox One Console You can download purchased downloadable content free of charge by accessing the Xbox Games Store with the same Xbox Live® account that was used to purchase the downloadable content for WARRIORS OROCHI 3 for the Xbox 360 console.

*This does not include pre-order bonus downloadable content that was made available for WARRIORS OROCHI 3.
*Transferable DLC are only available once the PS4/PSVita/XOne version of the matching contents are approved and made live.

STAGE PACK 6  PS4™ / PS Vita / Xbox One €2.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield. In-game music tracks are also included.

*New stages:
'The Rise of Kiyomori 1'
'The Rise of Kiyomori 2'
'Defense of Itsukushima'
'Monkey Hunt'
'Speed is of the Essence'

*Additional music:
9 additional tracks will be available.
STAGE PACK 7  PS4™ / PS Vita / Xbox One €1.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield.

*New stages:
'Talent Acquisition'
'The Search for Liu Shan'
'Testing Times'
'Heroes of Luoyang'
STAGE PACK 8  PS4™ / PS Vita / Xbox One €1.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield.

*New stages:
'Clash of the Conquerors'
'Fortress Besieged'
'Master Archers'
'Sermon at Koshi Castle'
STAGE PACK 9  PS4™ / PS Vita / Xbox One €2.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield. An in-game music track is also included.

*New stages:
'Minamoto vs Taira'
'Journey Impeded'
'Gyūki's Chance'
'Precious Treasure'
'The Value of Experience'

*Additional music:
1 additional track will be available.
STAGE PACK 10  PS4™ / PS Vita / Xbox One €2.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield. An in-game music track is also included.

*New stages:
'Rescue at Honnōji'
'Sekigahara Sprint'
'New Recruits'
'Demon Rescue'
'Wuhang Mayhem'

*Additional music:
1 additional track will be available.
STAGE PACK 11  PS4™ / PS Vita / Xbox One €2.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield.

*New stages:
'Sorcery and Ninjutsu'
'The Fairer Sex'
'The Path to Paradise'
'The Rescue of Diaochan'
'Famed Tacticians'
'Kaguya's Keepers'
DWSF COSTUME - WEI  PS4™ / PS Vita / Xbox One €4.99
Special costumes will be available for selection for the 16 characters under Wu, based on their designs in the DYNASTY WARRIORS: Strikeforce series.

*Characters:
Xiahou Dun / Dian Wei / Zhang Liao / Cao Cao / Xu Zhu / Xiahou Yuan / Xu Huang / Zhang He / Zhenji / Cao Ren / Cao Pi / Cai Wenji / Jia Xu / Pang De / Wang Yi / Guo Jia

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DWSF COSTUME - WU  PS4™ / PS Vita / Xbox One €4.99
Special costumes will be available for selection for the 16 characters under Wu, based on their designs in the DYNASTY WARRIORS: Strikeforce series.

*Characters:
Zhou Yu / Lu Xun / Sun Shangxiang / Gan Ning / Sun Jian / Taishi Ci / Lu Meng / Huang Gai / Sun Ce / Sun Quan / Xiaoqiao / Daqiao / Ling Tong / Ding Feng / Lianshi / Zhou Tai

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DWSF COSTUME - SHU  PS4™ / PS Vita / Xbox One €4.99
Special costumes will be available for selection for the 17 characters under Shu, based on their designs in the DYNASTY WARRIORS: Strikeforce series.

*Characters:
Zhao Yun / Guan Yu / Zhang Fei / Zhuge Liang / Liu Bei / Ma Chao / Huang Zhong / Wei Yan / Pang Tong / Jiang Wei / Xingcai / Guan Ping / Guan Suo / Liu Shan / Bao Sanniang / Yueying / Ma Dai

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DWSF COSTUME - JIN  PS4™ / PS Vita / Xbox One €4.99
Special costumes will be available for selection for the 9 characters under Jin, based on their designs in the DYNASTY WARRIORS: Strikeforce series.

*Characters:
Sima Yi / Sima Shi / Sima Zhao / Wang Yuanji / Deng Ai / Zhong Hui / Zhuge Dan / Guo Huai / Xiahou Ba

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DWSF COSTUME - OTHER 1  PS4™ / PS Vita / Xbox One €4.99
Special costumes will be available for selection for the 16 characters under Other 1, with most based on their designs in the DYNASTY WARRIORS: Strikeforce or DYNASTY WARRIORS series.

*Characters:
Diaochan / Lu Bu / Dong Zhuo / Yuan Shao / Zhang Jiao / Meng Huo / Zhurong / Zuo Ci / Orochi / Da Ji / Taigong Wang / Sun Wukong / Fu Xi / Nu Wa / Yoshitsune Minamoto / Kiyomori Taira

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



DWSF COSTUME - OTHER 2  PS4™ / PS Vita / Xbox One €4.99
Special costumes will be available for selection for the 15 characters under Other 2, with most based on their designs in the DYNASTY WARRIORS: Strikeforce or DYNASTY WARRIORS series.

*Characters:
Himiko / Orochi X / Dodomeki / Gyuki / San Zang / Benkei / Kaguya / Susano'o / Nezha / Shuten Doji / Ryu Hayabusa / Ayane / Joan of Arc / Nemea / Achilles

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".




Volume-2  |  [ Xbox One ] 23/09/2014  [ PS4,PS3,PS Vita ] 24/09/2014
Previously purchased downloadable content

WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the PS3™ system Previously purchased downloadable content can be used as is.
WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the PS Vita and PS4™ system You can download purchased downloadable content free of charge by accessing PlayStation®Store with the same Sony Entertainment Network account that was used to purchase the downloadable content for WARRIORS OROCHI 3 for the PS3™ system.
WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the Xbox One Console You can download purchased downloadable content free of charge by accessing the Xbox Games Store with the same Xbox Live® account that was used to purchase the downloadable content for WARRIORS OROCHI 3 for the Xbox 360 console.

*This does not include pre-order bonus downloadable content that was made available for WARRIORS OROCHI 3.
*Transferable DLC are only available once the PS4/PSVita/XOne version of the matching contents are approved and made live.

STAGE PACK 1  PS4™ / PS Vita / Xbox One €1.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield. In-game music and additional weapons are also included.

*New stages:
'In Vino Veritas' (Weapon available: Bug Catcher)
'Phantoms of Nanzhong' (Weapon available: Knockout Blow)
'Ninjas United' (Weapon available: Epiphany)
'Warriors of Purity' (Weapon available: Lollipop)

*Additional music:
8 additional tracks will be available.
STAGE PACK 2  PS4™ / PS Vita / Xbox One €2.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield. In-game music and additional weapons are also included.

*New stages:
'Manhunt' (Weapon available: Dandyman)
'The Art of War' (Weapon available: Flags)
'Best of Both Worlds' (Weapon available: Hektor's Sword)
'Duelling Heroes' (Weapon available: Lepidoptera)
'Memories of Vyashion' (Weapon available: Cupid's Bow)

*Additional music:
9 additional tracks will be available.
STAGE PACK 3  PS4™ / PS Vita / Xbox One €2.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield. In-game music and additional weapons are also included.

*New stages:
'Animal Rescue' (Weapon available: Scratcher)
'Stop, Thief!' (Weapon available: Shishkebab)
'Domestic Disputes' (Weapon available: Soul Harvester)
'Virtue's Burden' (Weapon available: Clean Sweeper)
'Dong Zhuo's Ambition' (Weapon available: Takoyaki)

*Additional music:
9 additional tracks will be available.
STAGE PACK 4  PS4™ / PS Vita / Xbox One €3.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield. In-game music and additional weapons are also included.

*New stages:
'Keiji's Theme' (Weapon available: Crooner)
'Lu Bu's Revenge' (Weapon available: Moptop)
'True Love' (Weapon available: Scooper)
'The Rescue of Da Ji' (Weapon available: Emerald Eminence)
'Every Snake Has Its Day' (Weapon available: Patrician Sword)
'Demons vs Mystics' (Weapon available: Squeaky Hammer)

*Additional music:
10 additional tracks will be available.
STAGE PACK 5  PS4™ / PS Vita / Xbox One €2.99
New stages will be available for selection under Select Battlefield. In-game music tracks are also included.

*New stages:
'Mystic Love'
'Reclusive Beauty'
'Champions' Challenge'
'Zhong Hui's Pride'
'Party Planners'

*Additional music:
9 additional tracks will be available.
DYNASTY TRAD COSTUME 1  PS4™ / PS Vita / Xbox One €2.99
New costumes will be available for selection for 39 characters. The new costumes are for some of the characters from 'Wei', 'Wu', 'Shu', 'Jin' and 'Other 1'.

*Characters:
Xiahou Dun / Dian Wei / Zhang Liao / Cao Cao / Xu Zhu / Xiahou Yuan / Xu Huang / Zhang He / Zhenji / Sima Yi / Zhou Yu / Lu Xun / Sun Shangxiang / Gan Ning / Sun Jian / Taishi Ci / Lu Meng / Huang Gai / Sun Ce / Sun Quan / Xiaoqiao / Daqiao / Zhao Yun / Guan Yu / Zhang Fei / Zhuge Liang / Liu Bei / Ma Chao / Huang Zhong / Wei Yan / Pang Tong / Jiang Wei / Diaochan / Lu Bu / Dong Zhuo / Yuan Shao / Zhang Jiao / Meng Huo / Zhurong

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



SAMURAI DISGUISES 1  PS4™ / PS Vita / Xbox One €4.99
Special costumes will be available for selection for the 15 characters under Samurai 1, in which they are dressed up as other characters.

*Characters:
Yukimura Sanada / Keiji Maeda / Nobunaga Oda / Mitsuhide Akechi / Kenshin Uesugi / Oichi / Okuni / Kunoichi / Magoichi Saika / Shingen Takeda / Masamune Date / No / Hanzo Hattori / Ranmaru Mori / Hideyoshi Toyotomi

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



SAMURAI DISGUISES 2  PS4™ / PS Vita / Xbox One €4.99
Special costumes will be available for selection for the 14 characters under Samurai 2, in which they are dressed up as other characters.

*Characters:
Yoshimoto Imagawa / Tadakatsu Honda / Ina / Ieyasu Tokugawa / Mitsunari Ishida / Nagamasa Azai / Sakon Shima / Yoshihiro Shimazu / Ginchiyo Tachibana / Kanetsugu Naoe / Nene / Kotaro Huma / Toshiie Maeda / Motochika Chosokabe

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".



SAMURAI DISGUISES 3  PS4™ / PS Vita / Xbox One €4.99
Special costumes will be available for selection for the 14 characters under Samurai 3, in which they are dressed up as other characters.

*Characters:
Gracia / Katsuie Shibata / Kiyomasa Kato / Kanbei Kuroda / Muneshige Tachibana / Kai / Ujiyasu Hojo / Hanbei Takenaka / Motonari Mori / Aya / Masanori Fukushima / Goemon Ishikawa / Musashi Miyamoto / Kojiro Sasaki

*How to Use:
Under the "Selecting Team Members," select an applicable officer and choose "Change costume".




Volume-1  |  [ Xbox One ] 09/09/2014  [ PS4,PS3,PS Vita ] 10/09/2014
NEW BGM PACK  PS4™ / PS3™ / PS Vita / Xbox One €1.99
This download allows setting selectable BGMs in cleared stages.
Enjoy a new breath of fresh air in your favorite stages with newly composed background music.

* Added BGM:
"Mirror World -SACRED HORIZON-"
"Mystic Realm -ORIENTAL EDEN-"
Previously purchased downloadable content

WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the PS3™ system Previously purchased downloadable content can be used as is.
WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the PS Vita and PS4™ system You can download purchased downloadable content free of charge by accessing PlayStation®Store with the same Sony Entertainment Network account that was used to purchase the downloadable content for WARRIORS OROCHI 3 for the PS3™ system.
WARRIORS OROCHI 3 Ultimate for the Xbox One Console You can download purchased downloadable content free of charge by accessing the Xbox Games Store with the same Xbox Live® account that was used to purchase the downloadable content for WARRIORS OROCHI 3 for the Xbox 360 console.

*This does not include pre-order bonus downloadable content that was made available for WARRIORS OROCHI 3.
*Transferable DLC are only available once the PS4/PSVita/XOne version of the matching contents are approved and made live.

BGM PACK 1  PS4™ / PS Vita / Xbox One €1.99
New music will be available for selection at previously cleared stages.

* Added BGM:
"Rush -SQUARED AIR-"
"Leap -COUNTERPLAY-"
BGM PACK 2  PS4™ / PS Vita / Xbox One €1.99
New music will be available for selection at previously cleared stages.

* Added BGM:
"Enchantment -ORIENT SPECTRA-"
"Ferocity -FATAL STROKE-"
ORIGINAL WALLPAPERS 1  PS4™ / PS Vita / Xbox One €3.99
Newly designed wallpapers will be available.

* How to use:
Select "Wallpapers" from the "Gallery" menu.
The wallpapers will be added to the special wallpapers in "Other 2."
WEAPON PACK  PS4™ / PS Vita / Xbox One €1.99
New weapons for Ma Chao, Hanbei Takenaka, Kaguya and Shuten Doji will be made available.

* How to equip the weapon:
In Story or Free Mode, go to the Camp. Then select one of the four characters under Preparations. The new weapon can be equipped through Special Weapon.